คู่มือครบเครื่อง SEO SEM Google AdWords ประเทศไทย

ホーム » digital-marketing » seo » คู่มือครบเครื่อง SEO SEM Google AdWords ประเทศไทย
seo sem google adwords
,

เข้าใจ SEO SEM Google AdWords อย่างละเอียด

ความสำคัญของการตลาดออนไลน์และการตลาดดิจิตอลในยุคปัจจุบันไม่สามารถปกคลุมได้โดยการใช้เทคนิคเดียวเท่านั้น

การตลาดในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ องค์ประกอบ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่เติบโตเป็นตลาดออนไลน์ที่ก้าวลงไปอย่างรวดเร็ว

ในบทความนี้ คุณจะได้รู้จักกับการใช้เทคนิค SEO SEM Google AdWords ในประเทศไทยอย่างละเอียด

สิ่งที่ควรจำ:

 • เทคนิค SEO SEM Google AdWords เป็นสิ่งสำคัญในการตลาดออนไลน์
 • การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มการติดตามของเว็บไซต์
 • การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดออนไลน์
 • ขั้นตอนพื้นฐานของ Google AdWords และความสำคัญของการติดตามและวิเคราะห์ผลในการโฆษณา
 • การสรุปและจำกัดความของการตลาดออนไลน์และการใช้ SEO SEM Google AdWords ในประเทศไทย

ในบทความถัดไปเราจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจการตลาดออนไลน์และการตลาดดิจิตอลในยุคปัจจุบัน

Introduction to SEO SEM Google AdWords

In this section, we will provide an introduction to SEO SEM Google AdWords and explore the importance of online marketing and digital marketing in Thailand.

As businesses increasingly shift their focus to the online realm, the need for effective marketing strategies has become more crucial than ever. SEO (search engine optimization), SEM (search engine marketing), and Google AdWords have emerged as powerful tools to maximize brand visibility, increase website traffic, and drive conversions.

SEO involves optimizing a website to improve its search engine ranking, making it more likely to appear in the top results when users search for relevant keywords. By incorporating targeted keywords, optimizing website content, and building quality backlinks, businesses can increase their online visibility and attract a steady stream of organic traffic.

SEM encompasses paid advertising strategies to increase brand exposure and website traffic. Google AdWords, a widely used SEM platform, allows businesses to bid on keywords and display targeted ads on Google’s search engine results page (SERP) or on websites within the Google Display Network. With precise targeting options, businesses can reach their desired audience and achieve higher conversion rates.

By implementing SEO SEM Google AdWords strategies, businesses can tap into the immense potential of online marketing and digital marketing. They can showcase their products and services to a wider audience, establish a strong online presence, and drive qualified leads that are more likely to convert into paying customers.

Next, let’s explore the role of social media in online marketing and how it complements SEO SEM Google AdWords to create a comprehensive digital marketing strategy.

Key Features of SEO, SEM, and Google AdWords

SEO SEM Google AdWords
Optimizes website for higher search engine rankings Drives website traffic through paid advertising Allows businesses to display targeted ads on Google’s SERP
Increases organic search visibility Targets specific keywords and audience segments Offers precise targeting options for better ad reach
Long-term strategy Immediate results Immediate results

The Role of Social Media in Online Marketing

การใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มการรู้จักและความสัมพันธ์กับลูกค้า โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความติดอยู่ในใจของผู้บริโภค และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์กับลูกค้าและคอมิวนิตี้อื่นๆ

การใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มการสร้างความรู้สึกและความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกสนุกสนานและดึงดูดใจรับซื้อ โดยการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมและกำหนดเป้าหมายสร้างการจำยอมที่ดีให้กับผู้บริโภค

พื้นที่ที่สำคัญบนโซเชียลมีเดียที่ชัดเจนคือการช่วยเพิ่มความรู้สึกและความที่จำเป็นสำหรับการสร้างความติดต่อกับลูกค้า โดย โซเชียลมีเดีย – เช่น เฟสโปรไฟล์ Facebook, ทวิตเตอร์ติดตาม, รีวิวสินค้าและบริการในยูทูป, การเผยแพร่ภาพถ่ายบริเวณในอินสตาแกรม- ช่วยให้ผู้บริโภคติดอยู่กับยอดขายที่ดีระยะยาว

การใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างลูกค้าซึ่งมีความพึงพอใจและทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในสินค้าหรือบริการที่บริษัทนำเสนอ – ซึ่งส่งผลให้บริษัทเพิ่มยอดขายและช่วยสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรง

โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์

โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ดีในการสร้างความรู้สึกและกำหนดความคิดเห็นในสินค้าหรือบริการของร้านค้า แบรนด์ที่มีการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์ที่แข็งแรงสามารถสร้างผลให้กับยอดขายที่ดีระยะยาว โดยการให้ลูกค้าเข้าไปอ่านความคิดเห็นและรีวิวจากผู้อื่นในเชิงบวก ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำธุรกิจกับแบรนด์ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์ยังช่วยสร้างทางเลือกการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กับลูกค้า แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube เป็นต้น ช่วยให้แบรนด์มียอดขายที่สูงขึ้นเนื่องจากการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมีความสนใจของผู้บริโภคด้วย

หน้าที่สำคัญของโซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์คือการสร้างประสบการณ์ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ บริษัทที่มีการพัฒนาโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาสร้างกระแสสนใจอย่างต่อเนื่อง สามารถผลักดันยอดขายที่ดีและสร้างความผูกพันอย่างแน่นหนาของลูกค้ากับแบรนด์ได้

โซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์

การเลือกใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการตลาดออนไลน์ สามารถจัดทำแผนการตลาดโซเชียลมีเดียที่ใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมและพิจารณาตามข้อมูล ช่วยสร้างความสำเร็จและเสนอประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

เทคนิคการตลาดโซเชียลมีเดียในการโฆษณาออนไลน์

การใช้เทคนิคการตลาดโซเชียลมีเดียในการโฆษณาออนไลน์สามารถเพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักของลูกค้าได้อย่างมากขึ้น การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียช่วยให้ลูกค้าเห็นโฆษณาและตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความสนใจและความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

เทคนิคการตลาดโซเชียลมีเดียที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าผ่านเนื้อหาที่ไม่ซ้ำซ้อน การแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและบ่งบอกถึงค่าของแบรนด์ โดยให้ความสำคัญแก่ความคิดเห็นและข้อมูลที่ใช้มากขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับความคิดเห็นที่พึงพอใจและตอบสนองกับกระแสรายการตลาดที่กำลังเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย

เทคนิคการตลาดโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เพื่อสร้างความสนใจของลูกค้าได้รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การจัดกิจกรรมและแต่งตั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและความที่ต้องการของลูกค้าในสินค้าหรือบริการ

Website Optimization for Improved Marketing Results

โอกาสทางการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้มาจากการปรับแต่งเว็บไซต์อย่างคล่องตัว ปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้และเครื่องมือการค้นหาเป็นวิธีที่สำคัญในการเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการสินค้าหรือบริการของคุณ

การปรับแต่งเว็บไซต์อาจแสดงถึงการพัฒนาดีไปเลย์หลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าเว็บไซต์ จากแนวโน้มการเข้าชมหน้าเว็บ อุปกรณ์เข้าชมจากมือถือ และปัจจัยอื่น ๆ ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าจุดอ่อนของเว็บไซต์ของคุณอยู่ที่ไหน

เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถทำการปรับแต่งตามหลักการต่อไปนี้:

 1. ปรับแต่งดีไซน์เว็บไซต์: นี่คือองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความประทับใจและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ดีไซน์ที่สวยงามและใช้งานง่ายจะช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีและเชื่อถือได้ในเว็บไซต์ของคุณ
 2. เพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค: คุณควรตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ การปรับรูปแบบและขนาดของภาพ เพิ่มความน่าสนใจในการเรียกดูและใช้งาน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการนำทาง: การทำเว็บไซต์ให้เหมาะสมสำหรับการนำทางสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลและนำทางในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่าย
 4. พัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้: เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของคุณ โดยให้ข้อมูลที่ต้องการตรงไปตรงมาและง่ายต่อการซื้อสินค้าหรือบริการ
 5. สร้างความน่าเชื่อถือ: การให้การรับรองจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงและการรีวิวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เช่นคำแนะนำ รีวิวจากลูกค้า และการรับประกันสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความไว้วางใจอย่างเหมาะสม

การปรับแต่งเว็บไซต์เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างและพัฒนาการตลาดออนไลน์ของคุณ ตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าการปรับแต่งเว็บไซต์สามารถช่วยให้คุณสร้างผลลัพธ์การตลาดที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เถระเป็นผลมาจากการพัฒนาที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มของตลาดได้ ด้วยเทคนิคเหล่านี้ เว็บไซต์ของคุณจะสามารถเชื่อมโยงและปรับใช้กับยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Understanding the Basics of Google AdWords

ในส่วนนี้เราจะให้ภาพรวมของพื้นฐานเกี่ยวกับ Google AdWords โดยเราจะสำรวจคุณสมบัติหลักและประโยชน์ของการใช้ Google AdWords สำหรับการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงวิธีการรวมกับโซเชียลมีเดียและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การตลาดที่ดีขึ้น

การใช้ Google AdWords เป็นหนึ่งในวิธีการตลาดทางออนไลน์ที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถโฆษณาและโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำได้อย่างเป็นระบบ โดย Google AdWords ใช้โฆษณาจากเครื่องคุณถึงผู้ใช้ที่ใช้ Google การวางโฆษณาให้เหมาะสมและโฆษณาปรากฏได้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมของผู้ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น นี้ช่วยให้ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์การตลาดได้แม่นยำขึ้น และเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มยอดขายด้านออนไลน์

การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การโฆษณาของธุรกิจหรือองค์กร โดยการรวมกลยุทธ์การตลาดที่ดีและโฆษณาผ่าน Google AdWords จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการตลาด การใช้โฆษณาในโซเชียลมีเดียเป็นการสร้างความสนใจและขยายขอบเขตการโฆษณาของธุรกิจให้แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผลการโฆษณาได้อย่างเจาะลึก และปรับแก้กลยุทธ์การตลาดอย่างเหมาะสมในอนาคต

google adwords

Key Features of Google AdWords

Features Benefits
Keyword Targeting Reach the right audience searching for specific products or services.
Ad Customization Create visually appealing and personalized ads to attract customer attention.
Budget Control Set daily or monthly budgets to manage advertising costs effectively.
Performance Tracking Measure and analyze the success of advertising campaigns to optimize marketing strategies.

By utilizing Google AdWords, businesses can gain a competitive edge in the online marketing arena. It allows brands to reach a wider audience and maximize the impact of their advertising efforts. Furthermore, the integration of Google AdWords with social media and online marketing strategies can enhance marketing outcomes and drive business growth.

Conversion Tracking and Analytics with Google AdWords

In this section, we will delve into the importance of conversion tracking and analytics when using Google AdWords for your digital marketing campaigns. Understanding how your ads are performing and the actions users take on your website is crucial for optimizing your marketing efforts and achieving better results.

Tracking Conversions

To measure the success of your marketing campaigns, you need to track conversions. Conversions can be any desired actions that users take on your website, such as making a purchase, filling out a form, or subscribing to a newsletter. By implementing conversion tracking in Google AdWords, you can accurately monitor and measure these valuable actions.

“Conversion tracking allows you to understand which ads and keywords are driving the most conversions, enabling you to allocate your budget effectively and optimize your campaigns.”

Linking Google AdWords with Google Analytics

Google Analytics is a powerful tool that provides valuable insights into user behavior on your website. By linking Google AdWords with Google Analytics, you can gain a deeper understanding of how your ads are contributing to user actions and conversions. This integration allows you to access in-depth data about user demographics, landing page performance, bounce rates, and more.

With Google Analytics, you can analyze the user journey on your website, identify areas for improvement, and make data-driven decisions to enhance your marketing strategies. By combining the data from Google AdWords and Google Analytics, you can optimize your ad campaigns, target specific audiences, and refine your messaging to drive better results.

Benefits of Conversion Tracking and Analytics:

 • Measure the effectiveness of your ads and keywords
 • Allocate your budget more efficiently
 • Identify underperforming areas and optimize your campaigns
 • Gain insights into user demographics and behavior
 • Improve user experience and website performance

By leveraging conversion tracking and analytics with Google AdWords, you can make data-driven decisions that lead to more efficient marketing campaigns and increased conversions. It allows you to understand your audience better, optimize your ad spend, and ultimately achieve your business objectives.

สรุป (Summary)

ในส่วนสุดท้ายนี้ เราจะสรุปข้อสรุปที่สำคัญในบทความนี้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์ การตลาดทางออนไลน์ SEO SEM Google AdWords และ perอเล็กเตอร์การตลาดดิจิตอล เราจะเน้นข้อดีของการปรับแต่งเว็บไซต์และการใช้ Google AdWords เพื่อทำโฆษณาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อขายที่ผู้คนไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์มากยิ่งขึ้น ในการดึงดูดผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการตลาดทางออนไลน์ต่างๆ เช่น SEO SEM Google AdWords และการตลาดทางโซเชียลมีเดีย

การปรับแต่งเว็บไซต์เป็นกระบวนการสำคัญในการตลาดออนไลน์ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของ Google การปรับแต่งเว็บไซต์ถูกต้องช่วยให้ผู้คนพบเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google AdWords ทำให้การโฆษณาออนไลน์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

FAQ

SEO SEM Google AdWords คืออะไร?

SEO (Search Engine Optimization) SEM (Search Engine Marketing) Google AdWords เป็นกลยุทธ์การตลาดทางออนไลน์ที่ใช้เพื่อเพิ่มความรู้จักแบรนด์และเพิ่มยอดขาย โดยการใช้เทคนิคการทำ SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออนไลน์ เช่น Google รวมถึงการใช้ Google AdWords เพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

การตลาดออนไลน์และการตลาดดิจิตอล มีความสำคัญอย่างไร?

การตลาดออนไลน์และการตลาดดิจิตอลเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญในยุคดิจิตอล ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้บริโภคและการเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสม การตลาดออนไลน์และการตลาดดิจิตอลช่วยให้คุณสามารถสร้างความปรากฏในตลาดออนไลน์และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างไรในการตลาดออนไลน์?

โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดความรู้สึกมายาวของผู้บริโภคต่อแบรนด์และสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในตลาดออนไลน์ โดยโซเชียลมีเดียช่วยเพิ่มความเข้าใจและสร้างความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังช่วยสร้างการติดต่อและฐานข้อมูลลูกค้าที่น่าสนใจสำหรับการปรับแต่งแผนการตลาด

รูปแบบการตลาดที่ดีสำหรับโฆษณาออนไลน์ในโซเชียลมีเดียคืออะไร?

รูปแบบการตลาดที่ดีสำหรับโฆษณาออนไลน์ในโซเชียลมีเดียคือการเน้นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกดีต่อแบรนด์และเป็นกลไกในการเพิ่มการแชร์ข้อมูล การให้ความสนใจในการตลาดในโซเชียลมีเดียควรจะมีความก้าวหน้าและบริหารจัดการอย่างเหลือเชื่อในแหล่งข้อมูลลูกค้าเพื่อประสบความสำเร็จในการตลาด

เทคนิคใดบ้างที่สามารถใช้ในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การตลาด?

เทคนิคในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การตลาดรวมถึงการปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ การเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ และการสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับเว็บไซต์ ทั้งนี้ การปรับแต่งเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญในแผนการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

Google AdWords คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรสำหรับการตลาดออนไลน์?

Google AdWords เป็นเครื่องมือการโฆษณาออนไลน์ที่ทำงานบนเครื่องมือค้นหาออนไลน์ของ Google ด้วย Google AdWords คุณสามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในผลการค้นหาของ Google ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มความรู้จักแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามการแปลงและการวิเคราะห์ผลสำหรับ Google AdWords เป็นอะไร?

การติดตามการแปลงและการวิเคราะห์ผลสำหรับ Google AdWords เป็นกระบวนการที่สำคัญในการวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาด นอกจากนี้ การเชื่อมต่อ Google AdWords กับ Google Analytics ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับปรุงแผนการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปความสำคัญของการตลาดออนไลน์ เทคนิคการตลาดดิจิตอล และการใช้ Google AdWords ในบทความนี้

การตลาดออนไลน์สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิตอล การใช้เทคนิคการตลาดดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้จักแบรนด์ของคุณ การปรับแต่งเว็บไซต์ และการเชื่อมต่อกับ Google AdWords เป็นเทคนิคการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาออนไลน์

ลิงก์ที่มา